MARTIN JANEČKA

PERSONAL WEBSITE

I gained Ph.D. in the field of general linguistics and theory of communication.

My research interests are multimodality, gesture studies, aphasia,
sign languages, morphosyntax (case category, valency, clitics),
and some questions of general linguistics.

TO APPEAR

Janečka, M. Adnominal partitive genitive in the Czech written journalism: diachronic and synchronic perspectives. Linguistic Variation (John Benjamins). 

Janečka, M., Molinari, L. A comparison between language impairments in patients with Alzheimer’s disease, patients with vascular aphasias, and with primary progressive aphasias. Psycholinguistics.

Janečka, M. Kompenzace řečového poškození pomocí gestikulace: případová studie dvou osob s Brocovou afázií. Logopaedica.

2023

Janečka, M. Použití rekurzivních vět u českých mluvčí s afázií.

2022

Janečka, M. (2022). Gestikulace u pacientů s diagnostikovanou afázií. Listy klinické logopedie, 6(1), 48-54.

Janečka, M. (2022). Vztah gestikulace s kvantifikací jazykových jevů u osob s afázií. Bohemica Olomucensia, 22(2), 74-89.

2021

Janečka, M. (2021). Exploring communicative gestures in multimodal corpus: Czech persons with diagnosed aphasia. Research in Language.

Janečka, M. (2021): Frekvence pádu v projevech afatických osob ve vztahu k používání gestikulace: srovnání s osobami bez diagnostikované poruchy řeči. Bohemistyka, 21(3), s. 331-344.

Janečka, M. (2021): Vyjadřování adnominálního genitivu v češtině a slovenštině na základě korpusových dat: frazémy a idiomy. Sborník z konference Slovenčina (nielen) jako cudzí jazyk III. 1.–2. 2. 2021

Janečka, M. (2021). The relationship between speech and gestures in persons with aphasia: Evidence from the Czech perspective. Topics in Linguistics, 22(1), 1–14.

2020

Janečka, M. – Kouklíková, T. (2020) Ke konkurenci genitivu posesivního a individuálně posesivních adjektiv v současné mluvené češtině. Jazykovedný časopis, roč. 71, č. 1, 69–89.

Janečka, M. – Návratová, M. (2020). K vývojovým tendencím vybraných obouvidových sloves v češtině. Časopis pro moderní filologii, 102, č. 2, 230–246.

Janečka, M. (2020). Verbal nouns requiring reflexive clitics in West-Slavic languages. Wiener Slawistisches Jahrbuch, roč. 9, 122–135.

2019

Janečka, M. – Másláková, L. (2019). Přechylování cizích ženských příjmení v českých publicistických textech. Usta ad albim bohemica, roč. 19, č. 1–2, 130–146.

Janečka, M. – Záhorová, Z. (2019). Dubletní tvary sloves typu tiskne (nejen) z pohledu didaktického. Jazyk – literatura – komunikace, roč. 8, č. 1, 98–115. 5

Janečka, M. (2019): Ke konkurenci nominativ/instrumentál predikativní: korpusová analýza větných struktur se subjektovými substantivy rodu mužského životného. In KORPUS – GRAMATIKA – AXIOLOGIE, roč. 10, č. 20, 16–32.

Janečka, M. (2019): Písmenné koncovky číslovek v elektronické komunikaci: kontrastivní pohled. In Studia Slavica, 23(2), 39–47.

2018

Janečka, M. (2018). Valence verbálních substantiv na příkladu dvojice učení/učení se. In PRACE FILOLOGICZNE LXXII, 87–101.

Janečka, M. (2018). Způsoby vyjadřování kondicionálu a přibližnosti pomocí jako by a jakoby. Bohemica Olomucensia, 18(1), 130–142.

2017

Janečka, M. (2017). Substituce tvarů příslovce „pozdě“ pomocí tvarů příslovce „dlouho“: možnosti a limity. Nová čeština doma a ve světě, 17(2), 17–25.

Janečka, M. (2017). K některým případům nestandardní vokalické délky u zájmen. Bohemistyka, 17(4), 347–358.

2016

Janečka, M. (2016): Gestika a afázie: paralely v omezeních jazyka a gest. Lingvistika Praha 2015 [online].
2015

Janečka, M. (2015): Bezpředložkové genitivní frazémy a idiomy. In: Slavica Iuvenum XVI: sborník z Mezinárodního setkání mladých slavistů v Ostravě. Ostrava, FF OU, 22–29.

2014

Janečka, M. (2014): Střetávání mluvené a psané formy jazyka v písemných projevech žáků základní školy. In: Bohemistyka, č. 1/2014, 378–384.

Janečka, M. (2014): Projevy tzv. sekundární orality v psaných komunikátech (nejen) na internetu. In: Bohemica Olomucensia, 1/2014, 36–44.

Janečka, M. (2014): Korpusová analýza částic vyjadřujících postojovou a evaluativní modalitu k propozici věty. Lingvistika Praha 2014 [online].

Janečka, M. (2014): Šaumjanovo pojetí (jazykového) invariantu: metodologické konsekventy. In: Slavica Iuvenum XV: sborník z Mezinárodního setkání mladých slavistů v Ostravě. Ostrava, FF OU, 178–184.

2013

Janečka, M. (2013): Multimodalita jako možnost pro gramatiku „procesuálního“ typu. In: Bednaříková, Božena a Hernandezová, Pavla, eds. Od slova k modelu jazyka: Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: UP, 326–331.

2012

Janečka, M. (2012): Uplatnění částice bohužel (a bohudík) v současné psané publicistice. In: KORPUS – GRAMATIKA – AXIOLOGIE, roč. 3, č. 6, 10–19.

Janečka, M. (2012): K dvěma pojetím analýzy textu: metodologická komparace. In: Jazykovědné aktuality, roč. XLIX, č. 3–4, 70–78.

2011

Janečka, M. (2011): Sémantické důsledky elidování reflexivních klitik při procesu deverbativní transformace. In Gvoždiak, V. (ed.): Bohemica Olomucensia – Philologica Juvenilia. Příspěvky z 11. mezinárodního Setkání mladých lingvistů v Olomouci. Olomouc: UP, 98–105.

Janečka, M. (2022). Gestikulace v komunikaci osob s diagnostikovanou afázií. Praha: Karolinum.

Janečka, M. – Bláha, O. (2020). Genitiv adnominální v češtině: vývoj a současný stav. Olomouc: Vydavatelství FF UP.

Janečka, M. (2018). Advantages and disadvantages of interpretation of language as a fractal structure. In Kol. autorů: Studia humanitatis – Ars hermeneutica: metodologie a theurgie hermeneutické interpretace VII. Ostrava: OU, 137–149.

Janečka, M. (2017). S. K. Šaumjan: Sémiotické pojetí gramatiky. České Budějovice: Epistémé.

Janečka, M. (2017). Particles with evaluative and postural modality as possible devices of manipulation. In Kozak, K. et al. (eds.): Forum for Contemporary Issues in Language and Literature III. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 57–69.

Janečka, M. (2016): Interpretace jazykového znaku v díle S. K. Šaumjana: kritická reflexe. In Kol. autorů: Studia humanitatis – Ars hermeneutica: metodologie a theurgie hermeneutické interpretace VI. Ostrava: OU, 385–400.

Janečka, M. – Uličný, O. (2013): K lokalistickému východisku popisu pádového systému češtiny. In: Studie k moderní mluvnici češtiny, svazek 6. Olomouc: UP, 33–40.

2022

Jak (moc) osoby s různými typy afázie používají vedlejší věty?  CALC 2, Praha, listopad 2022.

Kompenzace řečových deficitů pomocí gest u dvou osob s Brocovou afázií. XVII. Medzinárodná konferencia SAL, Nový Smokovec, říjen 2022.

Syntax and Theory of Mind in Czech Speakers with Aphasia. Summer School of Linguistics, Budweis, srpen 2022.

Analýza projevů afatických mluvčích s ohledem na neverbální složku výpovědi. Jazykovědné sdružení, Praha, březen 2022.

Miloš Weingart, výzkum gestikulace a kvantifikace jazykových jevů u afatiků. Pražský lingvistický kroužek, Praha, březen 2022.

2021

Vyjadřování adnominálního genitivu v češtině a slovenštině na základě korpusových dat: frazémy a idiomy. Slovenčina (nielen) jako cudzí jazyk (online), únor 2021.

2019

Komparace užití komunikačních gest u afatiků a kontrolních osob. CALC-1: 1. konference České asociace kognitivní lingvistiky (FF UK, Praha), listopad 2019.

Výzkum komunikačních gest u pacientů s diagnostikovanou afázií. 6. kladrubské neurorehabilitační sympozium (Kladruby), říjen 2019.

Grammatical integration of gestures into the spoken language on the basis of experiments with aphasic patients. BreMM19: Bremen Conference on Multimodality – Bremen (Germany), září 2019.

Deictics, pictographs, emblems: how aphasic people compensate verbal deficit with gestures. DEICTES: International symposium in Rijeka (Croatia), červen 2019.

The relationship between speech and gestures by aphasic patients. PGSW Prague, květen 2019.
Využití softwarového nástroje OpenPose ve výzkumu gest u afatiků. 20. mezinárodní setkání mladých lingvistů Olomouc, květen 2019.

Investigating gestures and speech in multimodal corpus: specifics of aphasic people. Towards New Horizons in Digital Humanities: Multimodal Approaches for Visual Media, Passau (Germany), březen 2019.

Kompenzace verbálního deficitu pomocí gest: výzkum pacientů s afázií. Kruh moderních filologů, pobočka České Budějovice, říjen 2019.

Speaking with words, speaking with gestures: how we can better understand aphasic people. Přednáška v Department of Linguistics (Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien), duben 2019.

Kompenzace verbálního deficitu pomocí gest: experimenty s afatickými pacienty. Přednáška na Katedře slovenského jazyka (FF UK Bratislava), únor 2019.

Replacing speech with gestures: how aphasic people designate nouns and verbs. Přednáška ve Wiener Sprachgesselschaft (Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien), leden 2019.

Integration of gestures into the description of spoken language: specifics of aphasic people. Přednáška na Institut für Slawistik (Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien), leden 2019.

2018

Perspektivy výzkumu adnominálního genitivu v západoslovanských jazycích. Přednáška na Institut für Slawistik (Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien), listopad 2018.

Nominalization and occurence of reflexive clitics: Example of Czech „se“. 44. Österreichische Linguistiktagung – Innsbruck (Austria), říjen 2018.

Korpusový výzkum valence deverbativních substantiv na příkladu dvojice učení/učení se. Konference „Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes“ – Praha, květen 2018.

Advantages and disadvantages of interpretation of language as a fractal structure. 7. ročník konference Studia humanitatis – Ars hermeneutica – Ostrava, květen 2018.